Onze missie, visie en kernwaarden

Beleidsplan Voedselbankplus Leidsche Rijn
Januari 2022
RSIN: 852157538:

Onze bestuursleden zijn:
Mevrouw D. (Sabiet) Balwantgir
De heer J. Remers
Mevrouw L. Ramsoek

De Missie

Het bemiddelen, verkrijgen en beschikbaar stellen van primaire levensbehoeften voor mensen die vanwege hun financiële situatie daar niet in voldoende mate zelf in kunnen voorzien. In de geest van voorgenoemde, het organiseren van activiteiten en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Visie

Armoede in Nederland neemt toe. Het aantal mensen dat tijdelijk of langdurig in armoede leeft, groeit. De VoedselbankPlus Leidsche Rijn helpt de mensen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien in deze eerste levensbehoefte. Om onze cliënten van voldoende voedsel te voorzien werken we samen met bedrijven, fabrikanten, instellingen en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt tegengegaan en het milieu wordt ontzien. Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten werken we samen met lokale overheden en organisaties die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan.

Onze Kernwaarden

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • Aanmeldcriteria conform landelijke normering
  • Cliënten kunnen kosteloos in onze sociale winkel boodschappen doen conform het aantal aan de cliënt toegekende punten
  • We verstrekken uitsluitend voedsel dat aan alle kwaliteitsnormen en eisen voldoet.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk en maken geen onderscheid in geloof, politiek e.d.
  • We zijn aan geen enkele organisatie verbonden.

De Hoofddoelstelling

  • Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die vanwege hun financiële situatie daar niet in voldoende mate zelf in kunnen voorzien.
  • Het bieden van verlichting of ondersteuning op diverse andere vlakken.

Beloningsbeleid

In de statuten zijn de volgende stellingen opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting voedselbank Leidsche Rijn.

Zowel de bestuurders als de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun verrichtte werkzaamheden. Enkel als er onkosten worden gemaakt, zal er sprake zijn van een vergoeding.